Cục Hợp tác quốc tế
09/05/2017 | 14:48 PM

Cục Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về quan hệ, hợp tác và hội nhập quốc tế thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; được Bộ trưởng giao trách nhiệm quản lý và hướng dẫn hoạt động hợp tác, giao lưu và hội nhập quốc tế về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  

Cục Hợp tác quốc tế có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Hợp tác quốc tế quy định tại Quyết định số 3921/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2013.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.943.4217   Máy lẻ: 204
Fax: (024)-3.943.7101

Email: 
Website: icd.gov.vn

Cục trưởng:   Nguyễn Trùng Khánh               
Điện thoại: (024)-3.9439513         Máy lẻ: 177
Email: ntkhanhhtc@gmail.com

Phó Cục trưởng:  Lê Ngọc Định                 
Điện thoại: (024)-3.9434287          Máy lẻ: 293
Email: lengocdinh01@yahoo.com

Phó Cục trưởng:  Nguyễn Phương Hòa                
Điện thoại: (024)-3.9447371          Máy lẻ: 205
Email: nph141@yahoo.com

Phó Cục trưởng:  Trần Nhất Hoàng        
Điện thoại: (024)-3.9433381           Máy lẻ: 178
Email: trannhathoang@gmail.com

 

Cơ sở dữ liệu ngành