Vụ Thư viện

09/05/2017 | 03:03 PM
Vụ Thư viện là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thư viện; quản lý các dịch vụ công thuộc lĩnh vực thư viện trong cả...

Vụ Gia đình

09/05/2017 | 03:02 PM
Vụ Gia đình là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc...

Vụ Văn hoá dân tộc

09/05/2017 | 03:02 PM
Vụ Văn hóa dân tộc là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số theo chủ trương, đường...

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

09/05/2017 | 03:01 PM
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường...

Vụ Kế hoạch, Tài chính

09/05/2017 | 03:00 PM
Vụ Kế hoạch, Tài chính là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư, tài chính, dịch vụ công thuộc lĩnh...

Vụ Tổ chức cán bộ

09/05/2017 | 02:59 PM
Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, chế độ chính...

Vụ Thi đua, Khen thưởng

09/05/2017 | 02:58 PM
Vụ Thi đua, Khen thưởng là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực...

Vụ Đào tạo

09/05/2017 | 02:57 PM
Vụ Đào tạo là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong ngành...

Vụ Pháp chế

09/05/2017 | 02:56 PM
Vụ Pháp chế là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật về các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể...

Thanh tra Bộ

09/05/2017 | 02:54 PM
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh...

Văn phòng Bộ

09/05/2017 | 02:53 PM
Văn phòng Bộ là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng tổng hợp, xử lý thông tin và tuyên truyền giới thiệu các hoạt động văn hóa, gia đình, thể...

Cục Di sản văn hoá

09/05/2017 | 02:49 PM
Cục Di sản văn hóa là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hóa; quản lý nhà nước các dịch vụ...

Cục Hợp tác quốc tế

09/05/2017 | 02:48 PM
Cục Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về quan hệ, hợp tác và hội nhập quốc tế thuộc các lĩnh vực văn...

Cục Văn hoá cơ sở

09/05/2017 | 02:39 PM
Cục Văn hóa cơ sở là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa cơ sở bao gồm: thiết chế văn hóa cơ...

Cục Điện ảnh

09/05/2017 | 02:37 PM
Cục Điện ảnh là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh; được Bộ trưởng giao...

Cục Bản quyền tác giả

25/04/2017 | 02:19 PM
Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong cả nước...

Cục Nghệ thuật biểu diễn

25/04/2017 | 02:10 PM
Cục Nghệ thuật biểu diễn là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời...

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

25/04/2017 | 02:09 PM
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm;...

Tổng cục Thể dục Thể thao

18/04/2017 | 03:33 PM
Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ,...

Tổng cục Du lịch

18/04/2017 | 03:30 PM
Tổng cục Du lịch là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp...