Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3444/BVHTTDL - TCCB V/v Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu trong quản lý hồ sơ, kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2018
2818/QĐ-BVHTTDL V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/08/2018
3342/BVHTTDL-VP V/v phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/07/2018
2786/QĐ-BVHTTDL V/v Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/07/2018
2746/QĐ-BVHTTDL Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/07/2018
256/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam Văn phòng Chính phủ 20/07/2018
247/PC V/v tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/07/2018
877/QĐ-TTg V/v Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019 Thủ tướng Chính phủ 18/07/2018
2684/QĐ-BVHTTDL V/v Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/12/2017 về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/07/2018
3105/BVHTTDL-TV V/v Hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong lĩnh vực thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/07/2018
2966/BVHTTDL-TCCB V/v đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và thực hiện NQTW7 khóa XII Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/07/2018
2437/BTP-PBGDPL V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Bộ Tư pháp 04/07/2018
2888/BVHTTDL-KHTC V/v Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch năm 2019 về phát triển sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/07/2018
310/MTNATL V/v Đề nghị báo cáo Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người’’ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/07/2018
51/CV-BCSĐ V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/07/2018
01-KH/BCSĐ Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/06/2018
2505/BVHTTDL-VP Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/06/2018
2481/BVHTTDL- ĐT V/v Tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ lĩnh vực VHNT ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án phê duyệt kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-TTg của TTCP Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/06/2018
2029/QĐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2018
2324/BVHTTDL-VP V/v Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2018