Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18  tháng 6 năm 2009. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch Nước đã ký Lệnh số 08/2009/L-CTN về việc công bố Luật này./.

Số/Ký hiệu 32/2009/QH12
Ngày ban hành 12/09/2010
Người ký
Trích yếu Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18  tháng 6 năm 2009. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch Nước đã ký Lệnh số 08/2009/L-CTN về việc công bố Luật này./.
Cơ quan ban hành Quốc hội
Thể loại Luật
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác