Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh hoạt động thể thao 05/04/2016 05/06/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trong các nhà hàng quán Bar và các loại hình kinh doanh tương tự khác 25/03/2016 25/05/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ quần chúng 23/03/2016 23/05/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh 17/03/2016 17/05/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở 17/03/2016 17/05/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 14/03/2016 14/05/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/03/2016 03/05/2016
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 25/02/2016 25/04/2016
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc... 06/01/2016 06/03/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa 04/11/2015 04/01/2016
DỰ THẢO và thuyết minh Dự thảo TCVN "Hoạt động thư viện-Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện" 05/11/2015 05/01/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về cấp biển hiệu cho phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch 20/10/2015 20/12/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/10/2015 26/12/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định mẫu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động 20/10/2015 20/12/2015
DỰ THẢO Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội 19/10/2015 19/12/2015