Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo “Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 30/11/2016 30/01/2017
Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (soát xét TCVN 7800:2009). 01/12/2016 10/01/2017
Dự thảo Kết quả Pháp điển Đề mục “Điện ảnh” trong chủ đề “Văn hóa, Thể thao, Du lịch” (Đề mục số 6 thuộc Chủ đề số 41) 14/11/2016 14/01/2017
Dự thảo Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/10/2016 07/12/2016
Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/10/2016 07/12/2016
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/09/2016 12/10/2016
Dự thảo quy chế quản lý Dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/09/2016 23/09/2016
Dự thảo quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/09/2016 23/09/2016
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thẩm định, phân loại và cấp giấy phép phổ biến phim 25/08/2016 25/10/2016
Dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục “Phòng, chống bạo lực gia đình”; danh mục văn bản thuộc nội dung của đề mục và danh mục văn bản có nội dung liên quan 24/08/2016 24/10/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí 23/08/2016 23/10/2016
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng NSNN 22/08/2016 22/10/2016
Dự thảo Nghị định Về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, gia đình 22/08/2016 22/10/2016
Dự thảo Thông tư Quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/08/2016 05/10/2016
Dự thảo Thông tư Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp xã 18/07/2016 18/09/2016