Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tố chức tập luyện và thi đấu môn dù lượn và diều bay 20/06/2017 20/08/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm 06/06/2017 06/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động du lịch mạo hiểm 31/05/2017 31/07/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tố chức tập luyện và thi đấu môn dù lượn và diều bay 18/05/2017 18/07/2017
Dự thảo Tờ Trình Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao 23/05/2017 23/07/2017
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao 23/05/2017 23/07/2017
Dự thảo Thông tư Quy định chuyên môn về điều kiện hoạt động của sở tổ chức hoạt động đua ngựa 15/05/2017 15/07/2017
Dự thảo Thông tư Quy định chuyên môn về điều kiện cơ sở tổ chức hoạt động đua chó 15/05/2017 15/07/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Patin 12/04/2017 12/06/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn dù lượn và diều bay 16/05/2017 16/07/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Bóng đá 05/05/2017 05/07/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Lặn biển thể thao giải trí 17/04/2017 17/06/2017
Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng dự án Luật thư viện 03/05/2017 03/07/2017
Dự thảo Đánh giá tác động chính sách trong dự án Luật thư viện 03/05/2017 03/07/2017
Dự thảo Báo cáo Tổng kết 15 năm thi hành Pháp lệnh Thư viện 03/05/2017 03/07/2017