Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định một số nội dung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình 01/11/2010 01/01/2011
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ về việc Phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2020 12/10/2010 12/12/2010
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH về quyền tác giả và quyền liên quan của thông tin điện tử trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet công cộng 30/08/2010 30/10/2010
Dự thảo NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 25/08/2010 25/10/2010
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030 24/08/2010 24/10/2010
Dự thảo NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài 12/08/2010 12/10/2010
Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh-truyền hình 14/06/2010 14/08/2010
Dự thảo Tờ trình nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 12/04/2010 12/06/2010
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 12/04/2010 12/06/2010
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (Kèm theo Tờ trình số /TTr-BVHTTDL ngày tháng năm 2010) 12/04/2010 12/06/2010
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 01/01/2010 01/03/2010
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" 05/01/2010 05/03/2010
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020 01/09/2009 01/12/2009