Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
DỰ THẢO Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình c 06/08/2015 06/10/2015
DỰ THẢO Quyết định Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 05/08/2015 05/10/2015
DỰ THẢO Bộ luật hình sự (sửa đổi) 30/07/2015 30/09/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh 10/07/2015 10/09/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định hoạt động của Đội Chiếu phim lưu động 23/06/2015 23/08/2015
DỰ THẢO Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh 01/06/2015 01/07/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Bãi bỏ Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2015 06/06/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục tổ chức triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu 06/04/2015 06/06/2015
DỰ THẢO Bộ luật dân sự (sửa đổi) 02/02/2015 02/04/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập 15/01/2015 15/03/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về phân loại phim theo độ tuổi 05/01/2015 05/03/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/11/2014 03/01/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư số 04/2013/TT-BVHTTDL 10/10/2014 10/12/2014
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Mỹ thuật 01/10/2014 01/12/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện 01/10/2014 01/12/2014