Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/04/2018 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/06/2018

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả