Dự thảo TCVN "Du lịch mạo hiểm – Nhà điều hành – Năng lực cá nhân”; “Du lịch mạo hiểm – Hệ thống quản lý an toàn – Yêu cầu (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 21101:2014)”; “Du lịch mạo hiểm – Thông tin cho người tham gia (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 21103:2014)”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/12/2017 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/02/2018

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả