Dự thảo TCVN Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với thang, bậc thang và tay vịn của thang (xây trên cơ sở chấp nhận EN 13451-2:2015); Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với cửa hút, xả nước và các chất xử lý nước hoặc không khí

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/12/2017 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/02/2018

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả