Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (1 ý kiến đóng góp)

Nguyễn Nữ Huyền Vy
Tại dự thảo sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017: nên bổ sung điều khoản về quản lý thẻ hướng dẫn viên. Lý do: hiện tại có một số hướng dẫn viên đã được cấp thẻ, sau khi hết hạn thẻ không tham gia học lớp bồi dưỡng để được cấp thẻ lại theo quy định, mà tiếp tục làm bộ hồ sơ cấp thẻ hdv mới đến tỉnh khác cấp thẻ. Điều nay gây khó khăn cho công tác quản lý hướng dẫn viên. Theo Tôi, mỗi hướng dãn viên chỉ nên có 01 mã thẻ HDV cố định, trừ trường hợp HDV có thẻ HDV nội địa đề nghị cấp thẻ HDV quốc tế.
02/08/2019