Tin nổi bật Tin nổi bật

Trả lời cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về biện pháp trùng tu, tôn tạo lại các di tích tại huyện Côn Đảo
13/06/2018 | 10:01 AM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại Báo cáo số 63/BC-ĐĐBQH ngày 10/5/2018. Nội dung kiến nghị như sau:

“Di tích lịch sử Côn Đảo là chứng tích lịch sử cần được tôn trọng, bảo vệ; tuy nhiên hiện nay hầu hết đã xuống cấp. Kiến nghị Chính phủ có biện pháp trùng tu, tôn tạo lại các di tích tại huyện Côn Đảo”.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 2324/BVHTTDL-VP ngày 31/5/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

1. Về quy hoạch bảo tồn di tích:

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần đầu từ năm 2001 (Quyết định số 200/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001).

Ngày 02/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2163/QĐ- TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch, trong đó đã xác định 04 nhóm dự án thành phần với 19 dự án tu bổ di tích gốc, các dự án tôn tạo cảnh quan, chỉnh trang kiến trúc, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trong khu vực di tích lịch sử Côn Đảo. Các dự án này đã, đang và sẽ được triển khai thực hiện theo phân kỳ đầu tư cụ thể (thứ tự ưu tiên từ chống xuống cấp, tu bổ đến tôn tạo) bằng nhiều nguồn vốn khác nhau (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, các nguồn huy động hợp pháp khác).

Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

2. Về hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo:

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong các giai đoạn 2006 - 2010 về giai đoạn 2011 - 2015, Khu di tích Nhà tù Côn Đảo đã được hỗ trợ 6,3 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo, các hạng mục: Nghĩa trang Hàng Dương, Chuồng Bò, Trại 3, Trại 6, Sở Củi...

Trong giai đoạn 2016 - 2020: Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc đối tượng xem xét hỗ trợ từ kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020. Ngày 03/10/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4175/BVHTTDL-DSVH gửi Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích Sở Lò vôi, Cầu tàu 914 và Cầu Ma Thiên Lãnh. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung di tích Nhà tù Côn Đảo vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để trả lời cử tri./. 

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản