tra cứu thủ tục hành chính tra cứu thủ tục hành chính

Cấp
Cơ quan thực hiện
Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
2 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
3 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
5 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
6 Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
7 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Văn hóa
8 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Văn hóa
9 Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
10 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
13 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
14 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
15 Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
16 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
17 Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
18 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng quốc gia Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
19 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
20 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương Cục Di sản Văn hoá Văn hóa