Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 
Loại thủ tục Bản quyền tác giả 
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Trình tự thực hiện
- Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Nếu không cho phép phải nêu rõ lý do.
 
Cách thức thực hiện
Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cách thức thực hiện.
 
Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
   
1. Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao);
   
2. Điều lệ giải thể thao;
   
3. Danh sách ban tổ chức giải thể thao;
   
4. Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;
   
5. Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.
   
- Số lượng hồ sơ:  Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số lượng hồ sơ. 
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hành chính.
 
Lệ phí  
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện  
Cơ sở pháp lý
- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày  01/7/2007.
   
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.