Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
Loại thủ tục Di sản văn hoá 
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cơ quan trực tiếp thực hiện.
 
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin phép đăng cai.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Nếu không cho phép phải nêu rõ lý do.
 
Cách thức thực hiện Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cách thức thực hiện. 
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao);

2. Điều lệ giải thể thao;

3. Danh sách ban tổ chức giải thể thao;
 
4. Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;

5. Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.
 
- Số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số lượng hồ sơ.
 
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính 
Lệ phí  
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện  
Cơ sở pháp lý
- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực  từ ngày 01/7/2007.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.