Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch 
Loại thủ tục Di sản văn hoá 
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 - Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch.
 
Trình tự thực hiện
- Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch gửi hồ sơ đến  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch cho thuyết minh viên.
 
Cách thức thực hiện Cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
 - Do các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch qui định cụ thể (hiện chưa có qui định cụ thể).
- Số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số bộ hồ sơ.
 
Thời hạn giải quyết Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định thời hạn giải quyết. 
Đối tượng thực hiện Cá nhân. 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận 
Lệ phí 200.000 đồng/giấy (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010). 
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch;
 (2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 (3) Có đủ sức khoẻ khi hành nghề thuyết minh viên;
 (4) Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;
 (5) Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.

 
Cơ sở pháp lý
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
    - Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.
    - Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.
- Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.