Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi liên hoan (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) 
Loại thủ tục Bản quyền tác giả 
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh có danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua mạng thông tin điện tử đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trước thời gian hết hạn nhận ảnh dự thi, liên hoan.

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trả lời xác nhận bằng văn bản hoặc qua mạng thông tin điện tử.
 
Cách thức thực hiện
Gửi thông báo bằng văn bản trực tiếp tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoặc bằng văn bản qua mạng thông tin điện tử đến địa chỉ: motcuacmt@yahoo.com
 
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).

- Số lượng hồ sơ: Một (01) văn bản.
 
Thời hạn giải quyết
07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo.
 
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Công văn phúc đáp.
 
Lệ phí Không 
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Văn bản thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không 
Cơ sở pháp lý
Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2013.