Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
Loại thủ tục Bản quyền tác giả 
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
 
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật trong các trường hợp dưới đây gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ thông báo đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức cuộc thi:
+ Thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô toàn quốc;
+ Thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô khu vực.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.
 
Cách thức thực hiện
Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi;
(2) Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế phải kèm theo văn bản thoả thuận giữa các bên.
 - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản trả lời.
 
Lệ phí Không 
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
- Tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật tại Việt Nam phải phối hợp với cơ quan, tổ chức có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật.
 
Cơ sở pháp lý
Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.