Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài 
Loại thủ tục Bản quyền tác giả 
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điện ảnh.
 
Trình tự thực hiện
- Cơ sở điện ảnh có nhu cầu tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 đơn đề nghị đến Cục Điện ảnh.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
 
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh. 
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị (Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 
Thời hạn giải quyết
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện Tổ chức. 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hành chính.
 
Lệ phí  
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài
(Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011).
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Phim tham dự liên hoan phim phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh (Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006).
 
Cơ sở pháp lý
- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 ngày 6 tháng 2009. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009.  Có hiệu lực từ ngày 07/7/2010.

- Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2011.

- Quyết định số 36/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh. Có hiệu lực từ ngày 21/5/2008.

- Quyết định số 171/2000/QĐ-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh.  Có hiệu lực từ ngày 11/11/2000.