Đồng chí Lê Khánh Hải

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH         
           

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

 

Họ và tên: LÊ KHÁNH HẢI
Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Bí thư Đảng bộ Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực phụ trách: - Thể dục thể thao;
- Thanh tra;
- Văn phòng;
- Thi đua, khen thưởng;
- Cải cách hành chính;
- Đảng, Đoàn thể;
- Quốc phòng - An ninh của Bộ.
Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Tổng cục Thể dục thể thao;
- Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Thi đua - Khen thưởng;
- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Khối địa phương Các tỉnh khu vực miền Trung 
Điện thoại: (84-24) 3.944.7062
Email: lekhanhhai@chinhphu.vn