Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Viện Nghiên cứu phát triển du lịch là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy...

Viện Khoa học Thể dục Thể thao

Viện Khoa học Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao, có chức năng nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thể...

Viện bảo tồn di tích

Viện Bảo tồn di tích là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học-công nghệ và tư vấn trong lĩnh vực...

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, triển khai hoạt động khoa học và đào tạo sau đại học về...

Viện Phim Việt Nam

Viện Phim Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có chức năng  lưu chiểu phim, lưu trữ phim và bảo quản các tư liệu điện ảnh; nghiên cứu lý luận, công nghệ...

Cơ sở dữ liệu ngành