Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kết quả đầu thầu kết quả đầu thầu

Cục Hợp tác Quốc tế thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị
Ngày đăng 03/02/2017 | 09:13 AM

                                                      THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1.Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Kết quả đấu thầu: có 03 nhà thầu tham gia và chọn được 01 nhà thầu trúng thầu.

4. Quyết định phê duyệt số 04/QĐ-HTQT ngày 19/01/2017 của Cục Hợp tác Quốc tế do Ông Nguyễn Trùng Khánh – Chức vụ Cục Trưởng ký.

5. Giá trúng thầu: 36.056.858.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ không trăm năm mươi sáu triệu tám trăm năm mươi tám nghìn đồng)

6. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty CP Công nghiệp điện Tân Kỳ - Công ty CP đầu tư Phát triển Phú Xuân.

7. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.