Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kết quả đầu thầu kết quả đầu thầu

Cục Hợp tác Quốc tế thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 13: Thi công xây dựng, cải tạo công trình
Ngày đăng 23/03/2017 | 12:28 PM

                                         THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 13: Thi công xây dựng, cải tạo công trình.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
3. Kết quả đấu thầu: có 03 nhà thầu tham gia và chọn được 01 nhà thầu trúng thầu.
4. Quyết định phê duyệt số 05/QĐ-HTQT ngày 19/01/2017 của Cục Hợp tác Quốc tế do Ông Nguyễn Trùng Khánh – Chức vụ Cục Trưởng ký.
5. Giá trúng thầu: 99.005.224.000 đồng (Chín mươi chín tỷ không trăm lẻ năm triệu hai trăm hai mươi tư nghìn đồng)
6.  Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty 36 - CTCP.
7. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.