Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kế hoạch đấu thầu kế hoạch đấu thầu

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ
Ngày đăng 10/11/2014 | 08:46 AM

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan: Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ

        - Địa chỉ: 85 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

        - Điện thoại: (0710)3815252                         Fax: (0710)3815252

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ.

3.  Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ

4. Tổng mức đầu tư: 223.360.000.000đ (Căn cứ theo Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ).

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

TT

Tin gói thầu

 

Giá trị

gói thầu

( VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức

đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

H́ình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 13 : Giám sát thi công xây dựng khối giảng đường y tế

831.531.287

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thi công

2

Gói thầu số 14 : Thử tải tĩnh cọc khối giảng đường y tế

257.538.561

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 15 : Bảo hiểm công trình

200.368.985

 

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thi công

4

Gói thầu số 17 : Khối giảng đường y tế

66.789.661.591

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Theo đơn giá cố định

24 tháng

Tổng cộng giá cỏc gói thầu 

68.079.100.424 VNĐ(Bằng chữ sáu mươi tám tỷ không trăm bảy mươi chính triệu một trăm nghìn bốn trăm hai mươi bốn đồng)