Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kế hoạch đấu thầu kế hoạch đấu thầu

Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Bổ sung trang thiết bị tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Sân khấu-Điện ảnh
Ngày đăng 07/01/2015 | 14:01 PM

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung    

1. Tên cơ quan:
Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội
        - Địa chỉ: khu phố VHNT Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
         - Điện thoại: 04.37643057            Fax: 04.37643397
2. Tên dự án: Bổ sung trang thiết bị tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Sân khấu - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 3301/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: Bổ sung trang thiết bị tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Sân khấu - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh

5.  Tổng mức đầu tư: 3.192.000.000đ (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm chin mươi hai triệu đồng)

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

TT

Tin gói thầu

Giá trị

gói thầu

( 1000 VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức

đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện hợp đồng

1

Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ thầu, lựa chọn nhà thầu, họp hội đồng tư vấn

9.000

Ngân sách cấp

Chỉ định thầu

Quý III/2014

Theo tỉ lệ %

30 ngày

2

Bổ xung hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng đồng bộ, phục vụ công tác số hóa dữ liệu, lưu trữ, quản trị - quản lý khai thác tư liệu qua hệ thống mạng

 

 

 

3.156.500

Ngân sách cấp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Quý IV năm 2014 và quý I năm 2015

Hợp đồng trọn gói

100 ngày

Tổng cộng giá các gói thầu

3.156.500