Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kế hoạch đấu thầu kế hoạch đấu thầu

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị chuyên ngành sân khấu phục vụ đào tạo
Ngày đăng 06/12/2014 | 09:42 AM

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
        - Địa chỉ: khu phố VHNT Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
         - Điện thoại: 04.37643057            Fax: 04.37643397
2. Tên dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị chuyên ngành sân khấu phục vụ đào tạo của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 3547/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh

5. Tổng mức đầu tư: 1.047.863.000đ (Bằng chữ: Một tỷ không tram bốn mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi ba nghìn đồng)

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

TT

Tin gói thầu

 

Giá trị

gói thầu

( 1000 VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức

đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

H́ình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

2.277

NSSN

Chỉ định thầu

 

Quý IV năm 2014

Trọn gói

20 ngày

2

Đầu tư hệ thống thiết bị chuyên ngành sân khấu phục vụ đào tạo

1.035.000

NSSN

Chào hàng cạnh tranh

 

Quý I năm 2015

Trọn gói

20 ngày

3

Kiểm toán

7.268

NSSN

Chỉ định thầu

 

Quý I năm 2015

Trọn gói

30 ngày

 

Tổng cộng giá cỏc gói thầu 

1.044.545