Tên tài liệu:
Lĩnh vực:
Tên tài liệu:          Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức Văn bản hành chính và thể thức bản sao

Lĩnh vực:              Biểu mẫu trình bày văn bản hành chính