Tên tài liệu:
Lĩnh vực:
Tên tài liệu:          Bảng chữ viết tắt tên loại Văn bản và Bản sao

Lĩnh vực:              Biểu mẫu trình bày văn bản hành chính

 

Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức hàng năm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kê khai bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình hàng năm theo các biểu mẫu sau:

   1.Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức

   2.Phiếu đánh giá công chức

 

   3.Phiếu đánh giá viên chức

   4.Mẫu bổ sung lý lịch người lao động

   5.Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức