Tên tài liệu:
Lĩnh vực:
Tên tài liệu:          BM01/BNV- báo cáo số lượng, chất lượng công chức hàng năm

Lĩnh vực:             Tổ chức cán bộ

 

File đính kèm: BAO-CAO-SO-LUONG-CC.XLS