Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ BAN CÁN SỰ, BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
    
 
 
 
 
 
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THIỆN
Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;
- Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL;
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lĩnh vực phụ trách: - Lãnh đạo, quản lý toàn diện công tác của Bộ
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
+ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
+ Tổ chức cán bộ;
+ Kế hoạch, Tài chính;
+ Đối ngoại;
+ Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Đơn vị trực tiếp phụ trách: - Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Các Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong nước và ngoài nước;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Khối địa phương - Thành phố Hà Nội
- Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (84-24) 3.943.4793
Email: nguyenngocthien@chinhphu.vn
Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×