Đồng chí Đoàn Văn Việt

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Ảnh 1.


Họ và tên: ĐOÀN VĂN VIỆT
Chức vụ hiện nay:- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                    

Lĩnh vực phụ trách:              

- Du lịch;

- Bản quyền tác giả;

- Công nghiệp văn hóa;

- Đổi mới và phát triển doanh nghiệp;

- Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch;

- Hội nhập quốc tế về kinh tế.

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam;

- Cục Bản quyền tác giả;

- Các doanh nghiệp.

Khối địa phương Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền trung
Điện thoại: (84-24).39438231
Email: 
Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×