Gia đình Gia đình

Quảng Nam: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình
03/06/2018 | 15:05 PM

Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình. Trong đó, tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình.

 

Ảnh minh họa (nguồn: phunutoday.vn)

Theo đó, thực hiện công tác gia đình năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4489/KH-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 6076/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 4094/KH-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình…

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, hội thi, tọa đàm… nhằm tích cực hưởng ứng: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6/2018); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động về bình đẳng giới và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tiếp tục duy trì và nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình ở các địa phương. Đặc biệt, tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình. Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp xã và Chủ nhiệm Câu lạc bộ về nâng cao kỹ năng điều hành Câu lạc bộ Gia đình Phát triển bền vững và Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Ngoài ra, chỉ đạo và tổ chức việc thu thập thông tin về bạo lực gia đình, thực hiện báo cáo thống kê về bạo lực gia đình đầy đủ theo quy định.

Trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam luôn được quan tâm chỉ đạo. Tỉnh đã ban hành nhiều Kế hoạch, Đề án về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; đưa tiêu chí xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc vào nghị quyết cấp ủy. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tăng lên theo các năm. Số vụ bạo lực trong gia đình giảm dần qua các năm…

Lan Phạm (t/h)