Gia đình Gia đình

Quảng Bình: Thực hiện các hoạt động thuộc Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
31/05/2018 | 07:30 AM

UBDN tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch Thực hiện các hoạt động năm 2018 thuộc “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

Ảnh minh họa. Nguồn: giaoducthoidai.vn

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hướng dẫn lồng ghép trong các hoạt động tại cơ sở. Bên cạnh đó chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục tại cơ sở, lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt thôn/ấp/tổ dân phố về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển, đặc biệt là đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

Theo đó, các hoạt động tại tỉnh bao gồm: Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; Xây dựng các tài liệu tuyên truyền, giáo dục; Duy trì và phát triển hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hướng dẫn lồng ghép trong các hoạt động tại cơ sở.

Các hoạt động tại các huyện, thị xã, thành phố gồm có: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã/phường; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, bảng tin).

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động năm 2018 thuộc Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền và tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và sự hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao để xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch triển khai đề án tại địa phương mình và tăng cường hoạt động phối hợp với các địa phương khác để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án./.

Thủy Trịnh