Gia đình Gia đình

Quảng Bình: Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ
05/06/2018 | 14:55 PM

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: vtv.vn

Kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; xác định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức trách, các nội dung trọng tâm trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Việc đánh giá kết quả 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tập trung vào các nội dung quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Cụ thể gồm: Tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Thủ tướng Chính phủ giao; Kết quả tác động của công tác phòng, chống bạo lực gia đình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; Kết quả triển khai tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình; Những tồn tại, hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; công tác tổ chức thực hiện quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập; Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 30/8/2018.

Thủy Trịnh