Gia đình Gia đình

Bình Thuận: Triển khai thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình
11/06/2018 | 10:39 AM

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo nội dung Kế hoạch bao gồm: Tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt các cấp về nội dung cơ bản của Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDl ngày 29/12/2017 của Bộ VHTTDL quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; Thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Tổng hợp báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Sở VHTTDL giao Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình hướng dẫn về nghiệp vụ ghi chép, cách thức theo dõi, cập nhật và lập mẫu biểu báo cáo thống kê; In ấn và phát hành Sổ thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho các xã, phường, thị trấn; Kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý.

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các xã, phường, thị trấn lập Sổ và duy trì việc ghi chép thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý; Tổng hợp, báo cáo định kỳ thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình…; Kiểm tra việc ghi chép Sổ, mẫu biểu tại các địa bàn quản lý; tổng hợp, lập báo cáo định kỳ.

Sở VHTTDL yêu cầu việc triển khai thực hiện thu thập thông tin phải trung thực khách quan, chính xác, kịp thời; bảo đảm độc lập, không trùng lập, không chồng chéo. Công khai, minh bạch, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Thông tin ban đầu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được thu thập, ghi chép trên cơ sở thống kê số hộ gia đình và số vụ bạo lực gia đình diễn ra trên địa bàn thôn, khu phố; được thu thập dưới hình thức ghi chép, cập nhật vào sổ và mẫu biểu theo quy định.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng gia đình và biến động qua từng thời lỳ, làm cơ sở hoạch định chính sách phục vụ quản lý Nhà nước về gia đình; Qua đó, làm cơ sở để xác định phương hướng, giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Lan Phạm