Gia đình Gia đình

Đắk Lắk: Hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
10/06/2018 | 16:43 PM

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 4445/KH-UBND về tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Bạo lực gia đình luôn là một vấn nạn nhức nhối của toàn xã hội. Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới.

Theo nội dung yêu cầu đánh giá bao gồm: Tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm luật, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Luật được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương; Kết quả tác động của công tác phòng, chống bạo lực gia đình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; Kết quả triển khai tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bấp cập trong các quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; công tác tổ chức thực hiện quy định của Luật; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập; từ đó đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

UBND tỉnh yêu cầu việc đánh giá phải khách quan, toàn diện thực tiễn 10 năm thi hành Luật; xác định những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, bất cập, và nguyên nhân trong việc thi hành Luật; Đồng thời đánh giá sự phù hợp, thống nhất và đồng bộ các nội dung quy định của Luật với Hiến pháp năm 2013; Các Luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia; Đề xuất những giải pháp đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; Đề xuất những giải pháp triển khai thi hành Luật trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, thời gian thực hiện tổng kết tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan của tỉnh từ ngày 01/7-20/8/2018. UBND tỉnh sẽ tổ chức trong tháng 9/2018.

Lan Anh