Thống kê 2013 - Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 329

1

Văn hóa phẩm xuất:

 

 

- Tổng số biên bản xuất văn hóa phẩm (giấy):

445

 

- Tổng số văn hoá phẩm xuất (đơn vị VHP):

71. 700

 

- Tổng số giấy phép đã cấp:

 

2

Văn hóa phẩm nhập:

 

 

- Tổng số giấy phép đã cấp:

6.550

 

- Tổng số văn hóa nhập (đơn vị VHP), gồm:

190.950

 

+ Sách:

20.600

 

+ Báo, tạp chí:

30.200

 

+ Lịch:

10.000

 

+ Các loại tài liệu:

40.000

 

+ Băng video:

17.000

 

+ Băng cassette:

700

 

+ Đĩa CD:

25.000

 

+ Đĩa hình:

18.000

 

+ Đĩa CD-ROM:

9.000

 

+ Phim nhựa:

4.500

 

+ Ảnh, tranh các loại:

800

 

+ Đồ gốm, sành, sứ, gỗ, đá:

150

 

+ Các loại khác:

15.000

3

Số trường hợp vi phạm:

2

4

Số văn hóa phẩm vi phạm:

60

5

Tổng thu lệ phí giám định, cấp giấy phép (đồng):

3.000.000.000