Thống kê 2013 - Văn hóa cơ sở
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 336

1.

Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở:

 

 

- Số Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh, thành phố:

57

 

- Số Trung tâm Văn hoá tỉnh, thành phố:

 

- Số Trung tâm Thông tin-Triển lãm tỉnh, thành phố:

 

- Số đơn vị có tên gọi khác (Nhà Văn hóa):

 

- Số Trung tâm Văn hoá-Thông tin (Thể thao) cấp

huyện (Nhà Văn hoá) và tương đương:

 

 

- Số Phòng Văn hoá-Thông tin cấp huyện và tương đương:

578

 

- Số Trung tâm (Nhà) Văn hóa-Thông tin (Thể thao) cấp huyện và tương đương

468

 

- Số Nhà Văn hoá cấp xã và tương đương:

4.816

 

- Số Nhà Văn hoá cấp làng (thôn, ấp, bản…) và tương đương:

49.381

 

- Số Nhà Văn hoá (Cung Văn hoá) của các Bộ, ngành, đoàn thể khác:

181

 

- Số điểm vui chơi trẻ em: trong đó

 

 

    + Cấp tỉnh:

140

 

    + Cấp huyện:

607

 

    + Cấp xã:

6.154

2.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng:

 

 

- Số cuộc liên hoan VHVNQC do Ngành văn hoá, thể thao và du lịch tổ chức:

959

 

- Số cuộc liên hoan VHVNQC do Ngành văn hoá, thể thao và du lịch phối hợp tổ chức:

655

 

- Tổng số người xem liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng:

3.876.130

3.

Tổng số đội văn nghệ quần chúng (tỉnh, huyện, xã):

23.963

 

 Tổng số lượt người xem văn nghệ quần chúng:

41.684.509

4.

Hoạt động tuyên truyền lưu động:

 

 

      - Số đội TTLĐ cấp tỉnh:

50

 

- Số đội TTLĐ cấp huyện:

557

 

- Tổng số buổi hoạt động thông tin lưu động:

42.626

 

- Tổng số lượt người xem thông tin lưu động:

19.762.932

5.

Số làng (bản, buôn, ấp...) văn hoá/Tổng số làng (bản, buôn, ấp...) cả nước:

48.015/73.897

6

Số gia đình văn hoá/Tổng số gia đình cả nước:

12.882.992/15.494.968

7

Số công sở, cơ quan đạt chuẩn văn hoá/Tổng số công sở, cơ quan cả nước:

43.245/56.820

8

Hoạt động Karaoke

 

 

- Tổng số điểm trong tỉnh, thành phố có trước năm 2013:

11.166

 

- Tổng số điểm cấp mới trong năm 2013:

3.030

 

- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính:

1.323

 

- Tổng số giấy phép bị thu hồi:

49

9

Hoạt động vũ trường

 

 

- Tổng số điểm trong tỉnh, thành phố có trước năm 2013:

48

 

- Tổng số điểm cấp mới trong năm 2013:

9

 

- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính:

55

 

- Tổng số giấy phép bị thu hồi:

0