Thống kê 2013 - Khen thưởng
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 316

1.      

Huân chương Hữu nghị:

01

2.      

Huân chương Sao vàng:

 

3.      

Huân chương Hồ Chí Minh:

03

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

03

4.      

Huân chương Độc lập:

10

 

Hạng Nhất:

 

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

 

 

Hạng Nhì:  

01

 

- Tập thể:

01

 

- Cá nhân:

 

 

Hạng Ba:    

08

 

- Tập thể:

04

 

- Cá nhân:

04

5.      

Huân chương Lao động:

79

 

Hạng Nhất:

2

 

- Tập thể:

1

 

- Cá nhân:

1

 

Hạng Nhì:  

17

 

- Tập thể:

08

 

- Cá nhân:

09

 

Hạng Ba:    

60

 

- Tập thể:

11

 

- Cá nhân:

49

6.      

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

198

 

- Tập thể:

34

 

- Cá nhân:

164

7.      

Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

05

8.      

Bằng khen của Bộ trưởng (tập thể và cá nhân):

1943

 

- Tập thể:

730

 

- Cá nhân:

312

9.      

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL:

2.028

10.  

Cờ thi đua của Bộ :

185

11.  

Tập thể Lao động xuất sắc

449

12.  

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 

381

13.  

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

81

14.  

Cờ thi đua của Chính phủ

16

15.  

Nghệ sĩ ưu tú

01

16.  

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục 

03