Thống kê 2009 - Văn hóa dân tộc
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 398

STT

CHỈ TIÊU

NĂM 2009

1.  

Tổng số ấn phẩm cấp cho cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia (số lượng cấp phát/1 đơn vị):

 

 

- Sách:

10 đầu sách

(161.457 bản)

 

- Văn hóa phẩm:

5 loại

(818.959 bản)

 

- Đĩa tiếng:

01

9.160 chiếc

 

- Đĩa hình:

06

54.960 chiếc

2.  

Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:

 

 

- Tổng số làng, bản, buôn truyền thống được bảo tồn trong năm:

08

 

- Tổng số làng, bản, buôn truyền thống được bảo tồn tính đến năm 2010(02 giai đoạn)

 

3.  

Hỗ trợ bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:

 

 

- Tổng số lễ hội được bảo tồn

11

 

- Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn tính đến năm 2010 (02 giai đoạn):

 

4.  

Tổng số cán bộ văn hóa các xã đặc biệt khó khăn được tập huấn

245 học viên

5.  

Hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên tính đến năm 2010

 

 

- Tổng số đồn biên phòng được hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên tính đến năm 2010 (đồn):

 

 

- Kinh phí hỗ trợ trong các năm (triệu đồng):

4.000

 

- Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên (triệu đồng):