Thống kê 2009 - Tổ chức cán bộ
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 456

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.   

Thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ:

5

2.   

Xếp hạng đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; thỏa thuận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

3

3.   

Tổ chức thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch, xét nâng ngạch các ngạch chuyên môn khác thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng:

63

4.   

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ:

93

5.   

Thực hiện quy trình điều động, luân chuyển và quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng

139

6.   

Giải quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra nước ngoài công tác, học tập, hợp tác lao động và việc riêng theo quy định của pháp luật.

1.995