Thống kê 2009 - Thư viện
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 534

STT

CHỈ TIÊU

NĂM 2009

1.

Tổng số thư viện công cộng/phòng đọc sách, tủ sách:

17.936

 

Trong đó:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

01

 

- Thư viện tỉnh, thành phố:

63

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

626

 

- Thư viện xã, phường, thị trấn:

4.363

 

- Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):

12.837

 

- Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng:

46

2.

Tổng số sách hiện có trong thư viện công cộng (bản):

27.404.060

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

1.600.000

 

- Thư viện tỉnh, thành phố:

10.905.160

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

6.799.946

 

- Thư viện xã, phường, thị trấn:

2.964.160

 

- Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):

5.134.800

3.

Tổng số sách, báo, bổ sung trong năm  cho các thư viện công cộng:

1.189.953

 

- Tổng số sách bổ sung (bản):

1.182.761

 

- Tổng số báo, tạp chí bổ sung (tên):

7.192

4.

Tổng số thẻ bạn đọc cấp của các thư viện công cộng năm:

358.570

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

17.460

 

- Thư viện tỉnh, thành phố:

178.890

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

162.220

5.

Tổng số bạn đọc đến thư viện cộng cộng năm (lượt):

19.423.717

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

364.470

 

- Thư viện tỉnh, thành phố:

9.700.756

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

9.358.491

6.

Tổng số sách, báo luân chuyển tại các thư viện công cộng trong năm (lượt):

50.403.268

 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam:

718.435

 

- Thư viện tỉnh, thành phố:

25.997.495

 

- Thư viện quận, huyện, thị xã:

23.687.338

7.

Bình quân số bản sách/người/năm trong thư viện cộng cộng (bản):

0,34

8.

Bình quân lượt sách, báo phục vụ bạn đọc/người/năm trong thư viện công cộng (lượt):

0,6