Thống kê 2009 - Khoa học, Công nghệ và Môi trường
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 459

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ quản lý:

36

1.1

- Đơn vị quản lý Nhà nước:

10

 

- Đơn vị sự nghiệp:

26

2.

Nhân lực thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường, theo học hàm, học vị:

 

 

- Giáo sư, Phó Giáo sư:

07

 

- Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ:

15

 

- Thạc sĩ:

12

 

- Đại học:

05

3.

Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường:

 

3.1

Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp Nhà nước:

 

 

- Đăng ký:

 

 

- Phê duyệt:

 

3.2

Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp Bộ:

 

 

- Đăng ký:

110

 

- Phê duyệt:

44

3.3

Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp cơ sở:

 

3.4

Dự án phát triển và ứng dụng công nghệ:

 

 

- Đăng ký:

 

 

- Phê duyệt:

 

3.5

Dự án bảo vệ môi trường:

 

 

- Đăng ký:

37

 

- Phê duyệt:

20

3.6

Số sáng chế được cấp:

 

3.7

Số giải pháp hữu ích được cấp:

 

3.8

Số bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước:

 

3.9

Số bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế:

 

3.10

Số báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế:

 

3.11

Số đề án nghiên cứu chính sách được phê duyệt

 

3.12

Số văn bản pháp quy đã được ban hành: