Thống kê 2009 - Kế hoạch, Tài chính
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 427


                                                                                                Đơn vị: Tỷ đồng

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Đầu tư phát triển

606,5

2.

Chi thường xuyên (ngân sách sự nghiệp)

1.138,32

3.

Các chương trình

1.320,6

A

Các Chương trình mục tiêu quốc gia

570,6

1

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá:

570

1.1

Vốn đầu tư phát triển:

360

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

33

 

- Đầu tư qua địa phương:

321

 

- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng

6

1.2

Vốn ngân sách sự nghiệp:

210

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

76,5

 

- Đầu tư qua địa phương:

129,5

 

- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng:

4

2.

Chương trình Phòng, chống ma tuý

0,4

3.

Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình

0,2

B

Đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch

700

C

Chương trình hành động quốc gia về du lịch

25

D

Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia

25