Thống kê 2009 - Điện ảnh
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 435

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số hãng phim:                                                                                          

 

 

- Các hãng phim của nhà nước:

29

 

- Các công ty có chức năng sản xuất phim:

34

2.

Tổng số phim sản xuất trong năm :

 

 

- Phim truyện nhựa:

8

 

- Phim tài liệu nhựa:

7

 

- Phim hoạt hình:

7

 

- Phim truyện video:

24

 

- Phim tài liệu video:

31

 

- Tạp chí Điện ảnh Việt Nam phát hành trong năm (số):

24

(5000bản/số)

3.

Tổng số phim truyện được phát hành trong năm:

240

 

- Phim truyện nhựa Việt Nam và nước ngoài:

89

 

- Phim truyện video của Việt Nam và nước ngoài:

151

4.

Bình quân xem phim nhựa/người/năm: 

0,9

5.

Bình quân xem video/người/năm:                

1,08