Hợp tác quốc tế
17/02/2017 | 10:26 AM  | Lượt xem: 383

Hợp tác quốc tế
 

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số các đoàn Việt Nam ra nước ngoài trong năm 200…

359

 

- Tổng số lượt người:

1.750

2.

Tổng số các đoàn nước ngoài vào Việt Nam trong năm:

198

 

- Tổng số lượt người:

1.128

3.

Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết trong năm:

7

4.

Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết:

 - Đang còn hiệu lực: