Tin nổi bật Tin nổi bật

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trực tiếp rà soát các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
18/07/2018 | 09:06 AM

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL để nghe báo cáo thực hiện NQ 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngày 31/12/2014, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ/CP về Chương trình hành động thực hiện NQ 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, Chính phủ đã phân công các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL triển khai thực hiện các nhiệm vụ bao gồm 6 nhiệm vụ và giải pháp chung, 21 Đề án, nhiệm vụ cần xây dựng (18 nhiệm vụ Bộ chủ trì, 3 nhiệm vụ phối hợp), 9 chương trình nhiệm vụ thường xuyên, 31 đề án, quy hoạch đã được duyệt tiếp tục triển khai và 3 đề án trình Chính phủ xem xét ban hành.

Rà soát 18 nhiệm vụ được Chính phủ giao chủ trì, hiện đã có 5 nhiệm vụ hoàn thành đó là: Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016 – 2020; Để án xây dựng các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020; Xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Luật Du lịch (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao.

Đối với các nhiệm vụ đang thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu đơn vị được giao chủ trì khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo về chất lượng cũng như tính hiệu quả.

Về các nhiệm vụ chưa thực hiện, cụ thể như Đề án tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên, Bộ trưởng giao Vụ Gia đình trong thời gian 1 tuần phải họp lại để đưa ra phương án.

Toàn cảnh cuộc họp

“Nếu quyết định tiếp tục làm Đề án này thì phải họp lại để nêu ra được sự cần thiết, ngược lại, nếu không làm thì cũng phải giải thích được lý do cụ thể.” – Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Đối với Đề án xây dựng văn hóa trong tuân thủ luật pháp do Bộ VHTTDL đồng chủ trì với Bộ Tư pháp, Bộ trưởng đề nghị Vụ Pháp chế liên hệ với các đầu mối phía Bộ Tư pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Do có Nghị định liên quan, nên Đề án đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững do Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì sẽ không tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, về nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu và khẩn trương thực hiện.

Về một số nhiệm vụ xây dựng Luật, cụ thể như Luật Sở hữu trí tuệ mà Cục bản quyền tác giả được giao thực hiện, sau khi xem xét về chức năng, nhiệm vụ, Cục đã báo cáo lãnh đạo Bộ chuyển giao cho Bộ Khoa học Công nghệ. Đối với Luật Tài trợ, Hiến tặng trong lĩnh vực Văn hóa, hiện chưa có cơ sở để xây dựng nên Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế báo cáo cụ thể.

Thế Công