Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ BAN CÁN SỰ, BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                 ...

Đồng chí Lê Khánh Hải

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                      ...

Đồng chí Đặng Thị Bích Liên

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                            ...

Đồng chí Vương Duy Biên

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                    ...

Đồng chí Trịnh Thị Thủy

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                            ...

Đồng chí Lê Quang Tùng

THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                           ...